Закрыть ... [X]

Психологический театр. сценарии


Опубликовано: 02.12.2017, 18:03/ Просмотров: 729

Творче кредо: Позитивна самореалізація – запорука психічного здоров`я.

 Мета психологічного театру: надання глядачу шансу за допомогою творчого діалогу з однолітками-акторами осмислити ті питання, які виявляють ставлення до оточуючих людей, соціальних подій, фактів і всього того, що є для підлітків вагомим, значущим, цінним.

Завдання: • профілактика шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життя

• формування в учнів уміння протистояти негативним впливам та робити свідомий вибір;

• надання можливості виявити психологічний потенціал індивідуальної неповторності та духовної непересічності;

• забезпечення соціально бажаної сфери самоствердження для важких підлітків.

І. Учасники театральної студії та відносини між ними, тренером та їхніми однолітками

 Відносини між тренером і учасниками психологічного театру повинні відповідати специфіці віку та формувати необхідні якості: почуття дорослості, відповідальності, прагнення високої оцінки та самооцінки своєї особистості. В процесі створення п'єси відбувається розвивальна взаємодія – взаємний вплив у групових стосунках, котрий характеризується проблемністю, діалогічністю і паритетністю учасників та сприяє реалізації їхнього позитивного, розумового, соціального та духовного потенціалу. Тому учасником театральної студії може стати кожний бажаючий знайти можливість самовиразу відповідно своїм здібностям в різних ланках створення і постановки п'єси.

ІІ. Динамічні процеси, які відбуваються у свідомості учасників студії під час творчої діяльності:

а) безпосередньо перед спектаклем (створення пєси, тренінг акторської майстерності, аналіз сценічної ролі, робота над сценами);

б) в момент “життя на сцені”;

в) в процесі розвивання самоактивності. Розглянемо це більш детально:

• в процесі тренінга акторської майстерності і роботи над роллю відбувається тренінг поведінкових і комунікативних навиків, аналогічний тому, що відбувається в психологічних групах. Але за рахунок більшої кількості і тривалості занять, залучення до практичних завдань динамічні процеси в свідомості учасників студії та демонстрація власної позитивної “Я – концепції” протікають більш ефективно;

• під час створення сценарію пєси (вибір теми, аналіз ролей, написання діалогів і монологів) діти вчаться глибше бачити і розуміти процеси, які відбуваються у внутрішньому світі людини, намагаються співвідносити причини і наслідки вчинків героїв;

• в процесі роботи над роллю та спектаклем підлітки вчаться складним життєвим вмінням та навичкам: правильно розподіляти і використвувати час, ставити мету і досягати її, оцінювати якість своєї роботи і роботи партнерів, розуміти інших людей, конструктивно спілкуватися;

• виконання ролей, підбір музики, догляд за костюмами та декораціями, допомога в обладнанні сцени і залу, - все це соціально значущі форми самовиразу, які спрямовані справити благодатне враження, підтримати певні ідеали та цінності, подати себе відповідно до соціально і культурно прийнятих способів дій і поведінки;

• в процесі “життя на сцені” відбувається самопрезентація, саморозкриття та самомоніторинг особистості;

• під час перегляду спектаклю і після нього стимулюється розвивальна самоактивність – продуктування особистістю смислів, образів і психічних станів із глибини її власного ментального досвіду з орієнтацією на бажання самоактуалізувати “тут – тепер” й надзавдання досягнути вищих рівнів духовного самовдосконалення.

III. Корекційна робота в структурі психологічного театру «Шанс»

Основні принципи корекційної роботи в структурі психологічного театру:

• По характеру спрямованості в процесі роботи психологічного театру задіяно казуальна (поведінкова) психокорекція, яка спрямована на джерела та причини проблеми.

• По змісту психокорекція в рамках психологічного театру єднає в собі афективно-вольову сферу, поведінкові аспекти, міжособистісні відношення.

• По формі роботи психологічний театр є відкритою групою для підлітків зі схожими проблемами.

• По наявності програми психологічний театр є імпровізованою довготривалою психокорекцією.

• Основним принципом психокорекційної роботи в психологічному театрі є корекція “зверху – донизу”. Цей принцип був висунутий і розроблений Л.С.Виготським. В центрі уваги психолога повинен стояти наступний день, а основним змістом корекційної роботи є створення “зони найближчого розвитку”. Корекція по принципу “зверху – донизу” має опереджаючий характер і будується як психологічна діяльність, націлена на своєчасне формування психологічних новоутворень.

• Основною метою роботи психологічного театру є спрямоване формування узагальнених засобів орієнтації підлітків в різноманітних сферах предметної діяльності, міжособистісних взаємодій в соціальній ситуації розвитку. Тому потрібно використовувати поняття “ведуча діяльність”, базувати роботу психологічного театру для підлітків на спілкуванні і взаємодіяльності.

IV. Основний зміст техніки «Форум-театр»

Міні - спектакль має на меті змусити учасників театрального дійства замислитися над проблемою (наркоманії, ВІЛ – інфікування, інтернетоманії, етичних норм), зрозуміти , що проблема існує незалежно від того, що вони знають про їі складові і як вони до неї ставляться. Суттєвим моментом є обговорення проблеми глядачами підчас вистави і після неї. Одна з особливостей «Форум-театру» - це відсутність рекомендацій про те, як слід чинити. Зрештою, вибір робить сама людина, і ніхто, в тому числі і психолог, не може сказати, як вона повинна поступити в ситуації, що склалася.

Підготовка до вистави:

І етап - вибір проблеми.

Важливо, щоб психолог або інші учасники проекту визначили актуальну проблему, яка буде емоційно забарвлена і цікава для всіх. Авторська група зосередила свою увагу на проблемі інтернетоманії та на випадках аморальних вчинків на сторінках сайтів та блогів.

 ІІ етап - сценарій

Розробка сценарію «Неконтакт в контакті» здійснювалась в процесі групової довготривалої корекційної роботи.

ІІІ етап - репетиція мізансцен і вистави в цілому. Вистава.

У цій фазі уваги глядачів пропонується 12-15-хвилинна вистава з 4-6 мізансцен, яка закінчується стоп-кадром. Фінальна сцена не завершена, глядачам пропонується передбачити результат подій. Спочатку з глядачами обговорюють проблему, намагаються передбачити наслідки поведінки героїв, відбувається обмін почуттями, рефлексія. Потім перехід в наступну фазу - початок дискусії .

IV етап - Форум.

Ця фаза є дуже важливою у всій інтерактивній роботі. На цьому етапі пропонується неповна заміна глядачами ролей акторів. Зупиняючи на свій розсуд акторів у мізансцені, глядачі намагаються запропонувати ідеальний, на їхню думку, варіант результату подій. Адже в форум-виставах немає однозначних відповідей на питання, як не може бути й ідеального варіанту розв'язання конфліктної ситуації. Слід звернути особливу увагу на реакцію глядачів, що не виходять на сцену. Вони можуть дискутувати один з одним, обговорювати варіанти і навіть заважати дії, але це є важливим елементом інтерактивної техніки, тому що показує, наскільки глибоко проблема зачепила глядачів, наскільки вона важлива для них. Ця фаза вистави може тривати більше години, її тривалість залежить від того, наскільки будуть цікаві варіанти вирішення проблем у кожній мізансцені. При цьому особлива роль належить психологу, який веде форум-спектакль. Йому необхідно відчути і вчасно відреагувати на дії глядачів, якщо вони стали неефективними або повторюються, і тактовно перейти до іншої мізансцені або завершити виставу. Передача профілактичної інформації. Ця фаза не є відокремленою, так як передача профілактичної інформації може бути здійснена як в ході вистави, так і по його завершенні. Цю інформацію можуть нести і фахівці, присутні на виставі, наприклад наркологи, педагоги, юристи. Найбільший ефект досягається, коли інформація психопрофілактичного плану виходить від самих глядачів-підлітків, навіть якщо вона має декларативний характер. Для підлітка найбільш цінні відомості, які виходять від однолітків, а інформація, що отримується від дорослих, частіше сприймається як нотація або нав'язлива мораль. Крім того, профілактична інформація може включатися в канву вистави за допомогою «підсадних качок» - акторів, що знаходяться серед глядачів, а якщо це ще й підлітки чи молоді люди, то засвоєння такої інформації набагато зростає Інтерв'ю у глядачів про виставу, про ті переживання, які вони зазнали, про зміну ставлення до тієї проблеми, про яку йшлося у виставі. Тут використовується інтерактивна система кольорових карток, за допомогою яких можна оцінювати ефективність діяльності. Обговорення підсумків вистави акторами і фахівцями Важливий момент тут - виявлення успішних чи неуспішних дій акторів. Обговорюються ті відкриття »глядачів, які можуть допомогти успішно проводити спектаклі за таким сценарієм надалі. Відбувається відбір кращих рішень акторів і глядачів, але це не означає, що знахідки будуть незмінно використані в наступній роботі. Вистава-форум - це частіше за все імпровізація глядачів, і завжди з'являються нові і несподівані пропозиції в вирішенні проблем.

V. Сценарій вистави

НЕ КОНТАКТ в "КОНТАКТІ"

Мета:

• Реалізувати профілактичні заходи у формі заняття з елементами театру - форуму, враховуючи дві основні причини утворення залежності від рольових комп'ютерних ігор: потреба у відході від реальності й у прийнятті ролі іншого.

Завдання та шляхи реалізації:

• Розвивати навички самоаналізу та саморегуляції поведінки, використовуючи метод інтерактивного театру. • Формувати активну життєву позицію, мотивовану перспективою збереження та зміцнення здоров`я для реалізації майбутньої кар’єри та економічно стабільного положення в суспільстві.

Цільова аудиторія: Учні, педагоги, батьки.

Очікувані результати:

• Сформованість світогляду щодо бачення позитивних та негативних наслідків використання комп’ютерних та інформаційних технологій.

• Позитивна динаміка процесу формування активної життєвої позиції, пріоритету здорового способу життя, мотивації на успішне майбутнє.

Сценарій

Комп`ютер, Стас спить за столом біля монітора, на екрані заставка «В контакте». Голос за сценою: - Цілу ніч Стас блукав у тенетах Інтернету, найшов примітивну гру «Нові Чародії», але захопився. До самого ранку грав так, що Віртуальні герої навідалися до нього… (на сцену виходять персонажі з гри «Чародії»)

Чародій – Спить, до півночі мучив нас, клавіатуру, а тепер вранці буде боліти голова, а очі пектимуть, наче піску хтось насипав…Не розумію…

Чародійка – Він завис у віртуалі, це його вибір, чого ти переймаєшся, він такий, як всі? Чародій - Так цікаво спостерігати за « реалами»

Чародійка – Як ти їх назвав? Реали, ні вони тікають від реального життя., так собі і тут і там, справжні Віреали.

Чародій - Вони такі примітивні, ти читала, що йому учора писали однокласниці. Послухай: «Ти чого не був у школі, сьогодні класна привела новеньку, ти не уявляєш собі, що це за лохушка». «Стас, за твою парту посадили таку новеньку мимру, отстой, у неї таки телефон, здоровий, наче дровеняка, а ренгтон- …»

Дзвенить будильник і, Стас розкриває очі, дивиться, розпочинає збиратися до школи.Стас уходить. Чародій - Цікаво, що там у школі. Пішли подивимося на приматів- віреалів.

По сцені йдуть до школи учні, вітають один одного. Звучить музика, танцювальна заставка. На сцені за партою сидить дівчина.

Стас – Привіт, ти що новенька? Можеш звати мене Стасом. Чого смієшся?

Станіслава – Так ми тьозки. Я Станіслава. Дід називав мене Стасей, друзі – Славкой, можно Слава. Наташа - Чули, Стас и Страхушка. Лох й лохушка Славушка.

Стас. – Наташа, хочеш, я познайомлю тебе з Ігорем з 11 класу.

Наташа - Хочу.

Стас - Він тобою зацікавився, бо колекціонує дуреп.

Наташа. (репліка убік) – Це він так зі мною через цю новеньку, я їй так цього не подарую.(репліка до Слави )- Ну чого ви? Це жарт, так в риму прийшлось. Ти ж , Славочка, на мене не ображаєшся. Хочеш, я сьогодні «В контакті» до тебе в друзі запишуся, будемо спілкуватися, подивишся мої фотоальбоми, ти граєш у …Як ти хочеш, щоб я тебе називала Стася чи Слава.

Станіслава – Краще називай Станіслава, щоб не було бажання римувати. «В контакті» мене немає, бо немає Інтернету..

Наташа - Як немає Інтернету?! А як же ти спілкуєшся з друзями?

Станіслава – Звичайно. Краще один раз побачити, поговорити, чим сто раз написати.

Наташа – Це вчорашній день. Як же ти будеш спілкуватися зі своїми бувшими однокласниками, вони тепер живуть у іншому містечку, ти переїхала з іншої області? Хочеш я тебе зареєструю? Хочеш?

Станіслава – Так, я буду вдячна тобі, але у мене немає комп’ютера. Наташа - Що, таке ще буває? Та не соромся , приходь до мене, введу тебе «У контакт»..

Всі уходять зі сцени. Звучить музика. Наташа и Станіслава біля комп`ютера.

Наташа – Ну все, запиши свій логин, пароль, у нас у Інтернет-клубі завжди можна зайти на сайт, поспілкуватися з друзями.

Станіслава – Я не знаю, чим тобі віддячити.

Наташа – Не переймайся, йди додому, треба ще уроки вчити.

Станіслава уходить.

Наташа. – Тепер, коли я знаю її логин та пароль… Поки наша Стася уроки вчитиме, я від її імені всім напишу повідомлення. Ото завтра поприколююся. Так, що ж написати Стасу від Стасі.? А.. Стас, ти - дурень. Олі привіт від Станіслави, я сьогодні роздивлялась твій прикид, він такий отстойний. Света, ти - модель сеоконд хенду. Вова – ти справжній придурок . Я вважаю свій новий клас колекцією невдах

Клас. Всі обурені.

Звучать фрази:

- Уявляєте, заявила, що наш клас - колекція невдах!

- Один день побула у нашому класі, таке нафантазувала! Написала, що я - модель секонд хенду.

- Хай тільки з`явиться, обізвала мене придурком.

- Це у неї прикид отстойний…

На другий день. Стася підходить до Стаса й запитує:

- Стас , а де у вашому містечку Інтернет - клуб, я хочу пошукати своїх друзів «У контакті».

Утворюється натовп , всі кричать:

- Іди звідси ..

- Подивись на себе.

- Стася, зачекай, треба поговорити.…

Станіслава у розпачі, вона тікає зі сцени . Звучить пісня

Форум

1.Оголошується «стоп кадр».

2. Глядачам пропонується продовжити хід події на їх розсуд.

3. Обговорюються всі запропоновані варіанти.


Источник: http://h.ua/story/364210/


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Соціально психологічний театр як засіб формування ціннісних У ребенка красные глаза и брови

Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии Психологический театр. сценарии

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ